Miljöarbete i företagsvärlden

Allt större fokus läggs idag på gediget miljöarbete i samhället. Detta är något som berör alla och alla behöver således vara en del av lösningen; från staten och företag ända ned till privatpersoner kan alla vara starkt bidragande faktorer till en bättre miljö. Men just här fokuserar vi på företagens inverkan och åtgärder.

Det är viktigt att veta redan från första början vilken inverkan ett företag kan ha på miljön. Av denna anledning finns det något vi kallar för en miljökonsekvensbeskrivning. Detta är enligt lag ett krav för alla sorters verksamheter som påverkar miljön. Denna beskrivning måste innehålla de följande detaljerna:

  • En beskrivning av det gällande projektet.
  • Miljöförutsättningarna i områden för genomförandet av det angivna projektet.
  • Miljökonsekvenser som är troliga vid genomförandet av projektet.
  • Vilka möjligheter som finns för att minska negativa miljöeffekter.
  • Eventuella oundvikliga negativa miljöeffekter.
  • Alternativ till det angivna projektet och effekten av dessa. Detta ska inkludera nollalternativ.
  • En beskrivning av hur de negativa effekterna nu förhåller sig till långsiktig förbättring av miljön.
  • Eventuella irreversibla effekter.

Bedömningen som görs måste vissa saker särskilt beaktas. Som riskerna för människors hälsa, den fysiska omfattningen, totaleffekten av projektet, påverkan på områden med erkänd nationell eller internationell skyddsstatus och eventuell sårbarhet på grund intensiv markanvändning.

En del företag jobbar självklart mycket mer med dessa typer av projekt och behöver oftare göra miljökonsekvensbeskrivningar. Detta påverkar dock även många företag som på ett eller annat sätt är en del av försörjningskedjan. Vilket är varför man exempelvis ofta kan läsa mer utförligt om miljöarbetet för företag som är en viktig del i arbetet och inte nödvändigtvis bara de som utför projekten som direkt påverkar miljön.

Prioritering av miljöarbete har varit väldigt positivt för många aspekter av samhället. Det har också drivit innovation och nya tankesätt som vi alla drar nytta av. Även om det kan argumenteras att detta är ett arbete som borde ha startat betydligt tidigare är det viktiga att problemet inte längre ignoreras.